Проекти

Учебна 2021-2022 година

Учебна 2020-2021 година

Получена техника по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:
– 10 лаптопа за ученици
– 5 таблета за ученици
– 6 лаптопа за учители

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Подкрепа за успех – проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014 – 2020 г.

Образование на утрешния ден – проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование – Проект BG05M2ОP001-3.005-0004, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.