Проекти

Учебна 2021-2022 година

Учебна 2020-2021 година

Подкрепа за успех – проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2014 – 2020 г.

Образование на утрешния ден – проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование – Проект BG05M2ОP001-3.005-0004, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.