Училищен екип

ДИРЕКТОР: Елена Костадинова Добрева, квалификация „учител по физика и математика“, преквалификация „учител по френски език в V-VIII клас“

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР: Николай Георгиев Николов, професионална квалификация „икономист“, „учител по математика“ и „учител по информационни технологии“

ПСИХОЛОГ: Иванка  Господинова Найденова, „Българска филология“ и „Психология“

ДЕТСКА ГРАДИНА: Елена Ангелова Цветкова – старши учител детска градина

НАЧАЛЕН ЕТАП

Елеонора Стоянова Видева – учител начален етап

Марияна Найденова Степанова – учител начален етап

Росица Костадинова Манахилова – старши учител начален етап

Черешка Илиева Ушева – старши учител начален етап

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

Елена Велкова Велкова – старши учител български език и литература

Атанаска Димитрова Челебийска – учител английски език

Марийка Димитрова Кьосева – учител математика

Иванка Илиева Йорданова – старши учител история и цивилизации

Лилия Добрева Кирева – учител физическо възпитание и спорт

Галя Наскова Павлова – лектор, учител биология и здравно образование

УЧИТЕЛИ В ЦОУД

Ваня Иванова Павлова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Виолета Петрова Иванова – старши учител начален етап

Златка Христова Чобанова – учител начален етап

Мария Янкова Найдева – учител начален етап

Светла Благоева Цветилова – учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: Гергана Георгиева Кавалова

Тенчо Маринов Георгиев – огняр

Петър Димов Чолаков – шофьор

Димитър Николов Цветков – пазач-портиер

Невена Антонова Огнянова – чистач-хигиенист

Стилияна Асенова Райчева – 0,5 щат чистач-хигиенист

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР, назначен по проект: Росица Стефанова Демирева