Форми на обучение

УЧИЛИЩЕТО ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

1. дневна;

2. индивидуална;

3. самостоятелна;

4. комбинирана.

І. ДНЕВНА ФОРМА на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.   В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и час на класа.

ІІ. ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА на обучение

(1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка, определени от държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(2) В индивидуална форма може да се обучават:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици с изявени дарби;

3. ученици със специални образователни потребности;

4. Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас; 2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години.

(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план.Структурата на индивидуалния учебен план на ученици със специални образователни потребности както и условията и редът за утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(4) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план.

(5) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището, когато ученикът не може да посещава училището – в домашни или болнични условия, а в определени случаи и в център за подкрепа за личностно развитие.

ІІІ. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение

(1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(3) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за паралелката на съответния клас.

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии.

(6) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците в задължителна училищна възраст се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.

(8) Учениците в задължителна училищна възраст, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

IV. Комбинирана форма на обучение.

(1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.

(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:

1. ученик със специални образователни потребности;

2. ученик с изявени дарби;

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

V. Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

(1) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

(2) Избор на формата на обучение за ученика: Формата на обучение се избира от ученика/неговия родител при спазване изискванията на ЗПУО.   Препоръчване на формата на обучение за ученика при определени условия. Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие  за:

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;

6. ученик със специални образователни потребности.

(3) Записване на ученика в дадена форма на обучение

1.За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът подава заявление до директора на училището.

2. За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на обучение директорът на училището издава заповед.

(4) Промяна на формата на обучение

1. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна или в комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

2. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година при определени условия.

3. Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на училището.

   Формите на обучение, които се организират в училище са приети от педагогическия съвет на училището по протокол № 15/02.09.2016 година. Забележка: Повече информация относно формите на обучение в училището може да намерите в Правилника за дейността на училището.