Училищен екип

ДИРЕКТОР: Елена Костадинова Добрева, квалификация „учител по физика и математика“, преквалификация „учител по френски език в V-VIII клас“

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР: Николай Георгиев Николов, професионална квалификация „икономист“, „учител по математика“ и „учител по информационни технологии“

ПСИХОЛОГ: Иванка  Господинова Найденова, „Българска филология“ и „Психология“

ЛОГОПЕД/ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ: Мария Ненова Налбантова

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: Ивелина Стоянова Георгиева– учител подготвителна група

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: Иванка Атанасова Димитрова – старши учител подготвителна група

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА: Ана Христова Асенова – помощник-възпитател в подготвителна група

НАЧАЛЕН ЕТАП

Галя Тодорова Димитрова – учител начален етап

Светла Георгиева Георгиева – старши учител начален етап

Елеонора Стоянова Видева – старши учител начален етап

Черешка Илиева Ушева – старши учител начален етап

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

Елена Велкова Велкова – старши учител български език и литература

Росица Костадинова Манахилова – старши учител начален етап с годишен норматив (преподавател по английски език)

Мария Росенова Топалска– старши учител математика

Петър Русев Петров – старши учител история и цивилизации, физическо възпитание и спорт

Наталия Александровна Димчева – учител по изобразително изкуство и по музика

Анна Василева – учител по човекът и природата, БЗО и ХООС

УЧИТЕЛИ В ЦОУД

Анна Стоянова Василева– учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Виолета Петрова Иванова – старши учител начален етап

Златка Христова Чобанова – учител начален етап

Веселина Петкова Димитрова – учител начален етап

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: Гергана Георгиева Кавалова

Тенчо Маринов Георгиев – огняр

Петър Димов Чолаков – шофьор

Делчо Вълчев Джангозов – пазач-портиер

Невена Антонова Огнянова – чистач-хигиенист

Гергана Ванчева Данаилова– чистач-хигиенист

Елена Ангелова Цветкова – помощник на учителя за ученици със СОП

Христина Димитрова Димитрова – помощник на учителя на половин щат към подготвителната група

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР назначен по проект– Анелия Руменова Асенова